Uwaga! Konkurs poetycki z okazji roku K. K. Baczyńskiego

Iwona/ 27 września, 2021/ Aktualności, Imprezy i spotkania, Konkursy, Ogólne

Miłość, wojna i koniec świata
Rok 2021- rokiem K.K. Baczyńskiego

Konkurs adresowany do uczniów szkół średnich.

Na konkurs należy dostarczyć 1 wiersz o tematyce nawiązującej do życia i twórczości K.K. Baczyńskiego, miłości i młodości na tle II wojny światowej .

Pracę konkursową można wysłać drogą mailową na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach, pocztą tradycyjną oraz dostarczyć osobiście.

Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem) i dołączyć do niej Oświadczenie Uczestnika Konkursu (dostępne w MBP oraz na stronie e-mbp.pl).

Praca konkursowa wysyłana pocztą elektroniczną ma zawierać w załączniku plik z wierszem
oraz dane autora (godło i dane osobowe), a także skan Oświadczenia Uczestnika Konkursu, w temacie wiadomości, proszę podać dopisek : Konkurs Baczyński.

Termin dostarczenia prac: 31.10.2021r.

Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.

Z laureatami skontaktujemy się telefonicznie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie listopada 2021. Będzie połączone z recytacją wierszy K. K. Baczyńskiego, wykładem dotyczącym życia i twórczości poety przygotowanym przez E. Ragan i M. Telkę z Czytelni MBP oraz występem wokalnym.

Jury konkursu:

Jolanta Sopińska
Izabela Jabłonka
Monika Telka

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Dygasińskiego w Starachowicach
ul. Kochanowskiego 5
27-200 Starachowice

tel. : 41 274 76 06 , 41 274 20 76,
e-mail: [email protected]

Regulamin Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Dygasińskiego w Starachowicach.
2. Celem Konkursu jest propagowanie poezji polskiej, zachęcanie młodzieży szkolnej do tworzenia własnej twórczości, uczczenie roku 2021 jako roku K.K. Baczyńskiego, a także promowanie działalności MBP w Starachowicach.
3. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich z terenu powiatu starachowickiego.
4. Na Konkurs należy dostarczyć 1 wiersz w 3 egzemplarzach, nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach oraz Oświadczenie Uczestnika Konkursu (dostępne w MBP i na str. Organizatora: e-mbp.pl).
5. Teksty należy opatrzyć godłem (pseudonimem).
6. Pracę konkursową można wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, albo dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs Baczyński. W kopercie należy umieścić małą kopertę z rozszyfrowanym godłem (imię, nazwisko, adres, nr tel., adres mailowy). Praca wysłana pocztą elektroniczną w załączniku ma zawierać plik odt., .doc oraz plik z rozszyfrowanym godłem oraz skan Oświadczenia. Temat wiadomości ma mieć tytuł: Konkurs Baczyński.

adres pocztowy MBP:
Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Dygasińskiego w Starachowicach
ul. Kochanowskiego 5
27-200 Starachowice

adres e-mail MBP:
[email protected]

7. Tematyka wiersza ma nawiązywać do twórczości i życia K. K. Baczyńskiego, miłości i młodości na tle II wojny światowej.
8. Termin składania prac to 31.10.2021 r.
9. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc oraz trzech wyróżnionych prac.
10. Organizator nie zwraca nadesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo do ich publikowania na łamach portalu Facebook oraz stronie e-mbp.pl
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie listopada 2021r w Czytelni MBP w Starachowicach.
Informacja o dokładnej dacie będzie zamieszczona na portalu Facebook MBP oraz na str. www: e-mbp. pl. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
12. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie połączone z wykładem dotyczącym życia i twórczości K.K. Baczyńskiego, recytacją jego utworów oraz występem wokalnym.
13. Laureaci konkursu powinni osobiście odebrać nagrody, jeśli nie będzie to możliwe, należy upoważnić do tego osobę z najbliższego otoczenia i takim upoważnieniem się okazać w dzień rozstrzygnięcia Konkursu. Nagrody nie odebrane przechodzą na rzecz Organizatora.
14. Jury w składzie: mgr Jolanta Sopińska – dyrektor MBP w Starachowicach, mgr Izabela Jabłonka – polonistka, mgr Monika Telka – bibliotekarz MBP w Starachowicach oceni nadesłane prace i wyłoni laureatów.
15. Autorzy przystępujący do Konkursu oświadczają, że przesłane utwory są ich wyłącznym dziełem oraz wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych
w publikacjach i ogłoszeniach wyników. (Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz.883).
16. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznacznym ze zgodą z treścią Regulaminu.
17. Kontakt z MBP :
tel. : 41 274 76 06 ,
41 274 20 76,
e-mail: [email protected].

Oświadczenie (aby pobrać kliknij na zdjęcie i zapisz grafikę)