REGULAMIN CZYTELNI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STARACHOWICACH

I. Prawo do korzystania z Czytelni

1. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby odwiedzające Bibliotekę, bez względu na to, czy są stałymi czytelnikami, czy też chcą korzystać doraźnie.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do rejestru odwiedzin. Dane personalne będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych w ramach działalności biblioteki i nie będą udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, póź. 883).
4. W Czytelni obowiązuje cisza; nie można palić papierosów, korzystać z telefonów komórkowych, spożywać posiłków.

II. Podstawowe warunki korzystania z Czytelni

1. W Czytelni można korzystać z księgozbioru, czasopism bieżących i innych zbiorów biblioteki (np. CD-Rom) oraz czytelni internetowej.
2. Z przyniesionych ze sobą książek można korzystać po uprzednim zgłoszeniu u bibliotekarza.
3. Z książek lub czasopism bieżących czytelnik może korzystać bez pośrednictwa bibliotekarza, zobowiązany jest jednak do zgłaszania czytanych tytułów.
4. Książek przeznaczonych do czytania w Czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb do innych pomieszczeń biblioteki.
5. Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik zwraca książki bibliotekarzowi.
6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której korzysta inny Użytkownik.
7. Czasopisma można wypożyczać na określony czas do domu, za okazaniem dokumentu tożsamości. Okres wypożyczenia ustala bibliotekarz.
8. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest pożyczenie książek z księgozbioru Czytelni na zewnątrz za okazaniem dokumentu tożsamości, na czas ściśle określony przez bibliotekarza. Biblioteka może odmówić takiego wypożyczenia w przypadku książki unikatowej.
9. Wypożyczenie książki na krótki czas, np. na weekend (na zasadach określonych w p. 8) i niezastosowanie się do zwrócenia książki w terminie, powoduje nałożenie kary pieniężnej na czytelnika, w kwocie 2 zł za każde upomnienie wysłane pocztą bądź udzielone telefonicznie.
10. Na prośbę czytelnika bibliotekarz wyszukuje zestaw dokumentów na dany temat, sporządza zestawienia bibliograficzne.
11. Czytelnik poza sporządzaniem notatek może kopiować rysunki, plany, schematy, mapy, fragmenty książek (wg obowiązującego prawa autorskiego).
12. Kopiowanie wydawnictw w całości zgodnie z przepisami prawa autorskiego jest zabronione. Biblioteka może wykonać odpłatnie odbitki kserograficzne fragmentów wydawnictw pochodzących z jej zbiorów, z zastrzeżeniem, że nie może to być więcej niż niż jeden arkusz wydawniczy (21 stron), zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, póź. 631).
13. Czytelnik ma prawo korzystać z własnego sprzętu, np. laptopa, pamięci przenośnej za wiedzą i zgodą bibliotekarza.
14. Czytelnik odpowiada osobiście za udostępnione książki i czasopisma. Wszelkie uszkodzenia powinien zgłaszać bibliotekarzowi.
15. Korzystający z Czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nie stosujący się do przepisów regulaminu może na mocy decyzji bibliotekarza utracić czasowo prawo do korzystania z Czytelni. Od takiej decyzji czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora MBP w Starachowicach.
16. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu.