Biblioteka Narodowa

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach co roku otrzymuje ze środków Biblioteki Narodowej dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych dla dorosłych,   dzieci i młodzieży w ramach wieloletniego, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa .

Towarzystwo Przyjaciół Starachowic

www.tps.starachowice.pl

Towarzystwo Przyjaciół Starachowic powstało 19 września 1978 r. Pomysłodawcą utworzenia stowarzyszenia był Franciszek Bródka. W 1979 r. TPS uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w Urzędzie Miejskim. Przy Zarządzie TPS powstawało wiele różnych zespołów problemowych np. do spraw wydawniczych, patronatu nad zabytkami (współpraca z Muzeum Przyrody i Techniki), współpracy ze szkołami i młodzieżą – organizacji Turniejów Wiedzy o Mieście i Regionie.

Głównymi celami działalności są :

 • szeroka popularyzacja wiedzy o mieście, jego historii, dorobku gospodarczym i kulturalnym,
 • inspirowanie inicjatyw społeczno- kulturalnych,
 • integracja środowiska.

Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszą się corocznie organizowane – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – Turnieje Wiedzy o Starachowicach, a obecnie także o regionie.
Najbardziej znanymi i lubianymi imprezami TPS stały się „Wieczory Starachowickie”, w czasie których prezentowany jest dorobek kulturalny mieszkańców. Wśród nich m.in. – wieczory autorskie organizowane w Czytelni MBP.
Znaczący dorobek TPS to wydawnictwa – głównie historyczne o mieście i regionie – wydawane w  formie „Zeszytów Starachowickich”, obecnie szereg innych publikacji książkowych.

Fundacja Kultury „Radostowa” w Starachowicach

Fundacja Kultury Regionalnej „Radostowa” została zarejestrowana w 1991 r.. Nazwą nawiązuje do tradycji Żeromskiego w regionie świętokrzyskim.

Głównym celem statutowym „Radostowej” jest animowanie i promowanie twórczości artystycznej, zwłaszcza literackiej. Zasięgiem działalności obejmuje cały kraj, choć szczególnie bliski jest jej region świętokrzyski.

Formy działalności Fundacji ‚RADOSTOWA’

 1. Organizowanie okazjonalnych imprez artystycznych (wystawy, koncerty, konkursy, spotkania literackie).
 2. Organizowanie bądź współorganizowanie cyklicznych imprez artystycznych jak np. Salony Literackie.
 3. Prowadzenia działalności wydawniczej:
 4. a) Wydawanie miesięcznika „Radostowa” (od 1997 r.),
  b) Prowadzenie Oficyny Wydawniczej „Radostowa” (od 1998 r.),

Starachowickie Centrum Kultury

www.sck.org.pl

Starachowickie Centrum Kultury utworzone zostało 28 listopada 1995 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/13/95. Przedmiotem działania Starachowickiego Centrum Kultury jest realizacja obowiązkowych zadań Gminy Starachowice w zakresie upowszechniania kultury i sztuki.

„Jednymi z większych przedsięwzięć są Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski, cykliczne koncerty operetkowe oraz SOFFA ART – coroczne wydarzenie artystyczne w przestrzeni miejskiej Starachowic, charakteryzujące się prezentacją sztuk alternatywnych (działania off art, performance, happening, graffiti, VJ)

Aktywnie poruszamy się również w obszarach sztuk pięknych, współpracujemy z wieloma artystami co owocuje wystawami: „Impresje Hiszpańskie” – Wiesława Ochmana, „Anioły Świętokrzyskie w Sztuce Ludowej Regionu”, „Dolina Rzeki Kamiennej” – wystawa fotograficzna, „Tatry w Fotografii” – Cezarego Wójtowicza, „Pokaz plastyki nieprofesjonalnej”, „5 obrazów, 10 rysunków” – Marcina Słowika-Wilczyńskiego, Wystawa Exlibrisu, „Malarstwo i grafika” – Macieja Frankiewicza, „Giganci” – Arkadiusza Andejkowa, „Poszukiwania 80×100” – Mateusza Beźnica,  „Ślady ziemi” – Jarosława Kołodziejskiego.

Ambitnym celem SCK jest szeroko pojęte krzewienie kultury wszelakiej. Dlatego powołano wiele sekcji: taneczną, teatralną, wokalną, muzyczną, plastyczną, nowych mediów. Działają: Studio Piosenki, zespoły taneczny TAKT i PLEJADA, Szkółka rzeźbiarska, Teatr TEAM, Studio muzyczne, Kostiumernia, zajęcia z Kultury Japońskiej, zajęcia plastyczne, warsztaty filmowe i teatralne”

źródło : www. sck.org.pl

Starachowickie Towarzystwo Fotograficzne

Celem Starachowickiego Towarzystwa Fotograficznego jest:

 1. Rozwijanie wiedzy i umiejętności fotograficznych wśród swych członków.
 2. Wszechstronny rozwój artystyczny członków stowarzyszenia.
 3. Propagowanie fotografii we wszystkich jej formach.

Cel swój stowarzyszenie osiąga przez:

 1. współpracę z władzami państwowymi, samorządami terytorialnymi, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami społecznymi i organizacjami młodzieżowymi,
 2. współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami i kołami fotograficznymi o podobnych celach i zadaniach,
 3. organizowanie konkursów i wystaw fotograficznych obrazujących osiągnięcia swoich członków oraz prezentację twórczości fotograficznej regionalnej, krajowej i zagranicznej,
 4. organizowanie odczytów, plenerów, zebrań dyskusyjnych, pokazów prac, kursów szkoleniowych w zakresie fotografii, historii sztuki i estetyki,
 5. udział w imprezach szkoleniowych i twórczych, organizowanych przez inne ośrodki w kraju i za granicą.