Załącznik nr 4

do Regulaminu korzystania

z materiałów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. A. Dygasińskiego w Starachowicach

z dn. 25.05.2018 r.

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. A.Dygasińskiego, ul. Kochanowskiego 5, 27-200 Starachowice. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail [email protected] lub dzwoniąc pod nr tel. 41 274 76 06.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie, w celu  i zakresie określonym w:
  a)  obowiązujących przepisach prawa,
  b)  zawartych umowach oraz
  c)  udzielonej zgodzie.
 3. Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a)  prawo dostępu do danych,
  b)  prawo do kopii danych,
  c)  prawo do żądania sprostowania danych w przypadku, gdy dane nieprawidłowe lub niekompletne,
  d)  prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych ( inaczej „prawo do bycia zapomnianym” )

w przypadku, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych  i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 • Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • Osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

f)  prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy,

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

g) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wynikającą z przetwarzania danych w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

 1. Podanie danych przez Panią/ Pana może być obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora będzie przepis powszechnie obowiązującego prawa lub zawarta umowa pomiędzy stronami.

 2. W przypadku przetwarzania Pnia/Pana danych osobowych, gdzie podstawą jest zgoda podanie danych jest dobrowolne. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Panią/Pana zgody nie ma wpływu na zgodność z przepisami prawa dotychczasowego przetwarzania, które zostało zrealizowane na podstawie cofniętej zgody.

 3. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie przez okres a także w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

 4. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

zatwierdzono dnia 25.05.2018 r.