REGULAMIN KORZYSTANIA
Z MATERIAŁÓW I USŁUG
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STARACHOWICACH

1. Przepisy ogólne

1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny, na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz, U. z 2012 r. poz. 642 z poźn. zm.) oraz w niniejszym Regulaminie.
2. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki, do których należą: książki, prasa codzienna, czasopisma bieżące i archiwalne, zbiory audiowizualne oraz korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
3. Za niektóre usługi biblioteczne pobierana jest opłata, której wysokość reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Korzystanie z usług świadczonych przez Bibliotekę jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników Biblioteki mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z korzystaniem ze zbiorów i usług Biblioteki, W tym do wykonywania obowiązków statystycznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych zbiorów i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki. Każdy kto korzysta z usług Biblioteki poprzez uczestniczenie w różnych imprezach kulturalnych i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w formie nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań tejże instytucji kultury, jest obowiązany zgłosić to pisemnie Dyrektorowi.
5. W przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta ze zbiorów i usług Biblioteki przez okres kolejnych 5 lat i uregulował wszystkie zobowiązania względem Biblioteki, jego dane osobowe są usuwane.
6. Biblioteka wypożycza do domu książki z księgozbiorów wypożyczalni, udostępnia materiały na miejscu w czytelniach, prowadzi krótkoterminowe wypożyczenia „na noc” oraz „na weekend” z księgozbioru podręcznego.

2. Warunki korzystania ze zbiorów

1. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub paszport (cudzoziemcy), legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie). Osoby niepełnoletnie, poza legitymacją szkolną, zobowiązane są do podania numeru PESEL,
b) na Karcie Zobowiązań potwierdzić własnoręcznym podpisem znajomość regulaminu i zobowiązać się do jego przestrzegania oraz wyrazić zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych z realizacją podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa,
2. Za niepełnoletniego czytelnika, do 15 roku życia, odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej, którą należy własnoręcznie podpisać w obecności bibliotekarza. Za wydanie pierwszej karty bibliotecznej i duplikatu pobierana jest opłata której wysokość reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, wyszczególnionych w zobowiązaniu.
6. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.
7. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty bibliotecznej przed zniszczeniem i zgubieniem. Zgubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić do Biblioteki, celem zablokowania konta.
8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenia dokonane na utraconą kartę biblioteczną, do czasu zgłoszenia jej zgubienia lub kradzieży.
9. Dane osobowe czytelnika podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

3. Korzystanie ze zbiorów

1. Czytelnik posiadający kartę biblioteczną ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych:
a) Wypożyczalni dla dorosłych,
b) Wypożyczalni dla dzieci,
c) Czytelni,
2. Czytelnik ma prawo do:
a) uzyskania bezpłatnej informacji bibliotecznej, bibliograficznej, rzeczowej,
b) bezpłatnego korzystania z dostępu do Internetu
c) odpłatnego korzystania z usług reprograficznych na zasadach określonych w załączniku nr 1do Regulaminu.

4. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalniach

1. Każdy zainteresowany ma prawo korzystać z wypożyczalni sieci bibliotek publicznych w Starachowicach.
2. Wypożyczanie książek możliwe jest wyłącznie po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej.
3. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni, z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu. Prośba o prolongatę powinna być zgłaszana osobiście, telefonicznie, lub elektronicznie, najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
4. Przedłużenie terminu zwrotu (prolongata) możliwe jest wyłącznie w przypadku, jeśli książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.
5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Czytelnik może również samodzielnie rezerwować książki wypożyczone przez innych czytelników poprzez swoje konto czytelnicze dostępne na stronie internetowej Biblioteki (www.e-mbp.pl). Maksymalnie można zarezerwować 5 pozycji.
6. Rezerwacja jest ważna 7 dni roboczych od dnia zwrotu książki. Czytelnik zostaje poinformowany mailem lub telefonicznie o terminie odbioru książki.
7. Czytelnik może wypożyczyć książki po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki.
8. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu.
9. Bibliotekarze na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

5. Udostępnianie zbiorów w czytelniach

1. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu obecności.
2. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu.
3. Zamówione materiały biblioteczne podaje czytelnikowi bibliotekarz.
4. Z książek lub czasopism bieżących czytelnik może korzystać bez pośrednictwa bibliotekarza, zobowiązany jest jednak do zgłaszania czytanych tytułów.
5. Istnieje możliwość wypożyczenia książek i czasopism „na noc”. W takim przypadku można książki lub prasę wypożyczyć o godz. 17.30, a oddać je następnego dnia o godz. 9.00.
6. Możliwe jest również wypożyczenie książek i czasopism „na weekend”.
7. Czytelnik może korzystać z własnych książek lub czasopism, pod warunkiem zgłoszenia ich dyżurującemu bibliotekarzowi.
8. Bibliotekarze na prośbę czytelnika udzielają informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
9. Czytelnik może wypożyczać na okres dwóch tygodni czasopisma oraz płyty CD-ROM i DVD, stanowiące dodatek do czasopism. Bieżących czasopism nie wypożycza się na zewnątrz.
10. W czytelni można korzystać z komputera ( drukarka, edytor tekstowy), ksero oraz z Internetu. Z wyjątkiem ksero i drukowania wszystkie usługi komputerowe są bezpłatne. Szczegółowe zasady korzystania z Internetu określa Regulamin korzystania z czytelni internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach, stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu. Opłaty za ksero i drukowanie reguluje cennik stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
11. Wynoszenie materiałów bibliotecznych bez zgody bibliotekarza jest zabronione.
12. Szczegółowe zasady korzystania z czytelni określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

6. Udostępnianie zbiorów książki mówionej

1. Udostępnianie książki mówionej (kasety, audiobooki) prowadzi Filia nr 1
2. Ze zbiorów książki mówionej mogą bezpłatnie korzystać wszyscy czytelnicy Biblioteki. Wypożyczyć można jednorazowo 4 tytuły na okres nie dłuższy niż 30 dni.

7. Poszanowanie i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych, będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik, uiszczając stosowne odszkodowanie. Przewiduje się:
a) odkupienie identycznej książki,
b) zakupienie wydawnictwa wskazanego przez bibliotekarza,
c) przyjęcie materiałów bibliotecznych zaproponowanych przez czytelnika
po sprawdzeniu przydatności w zbiorach,
3. Za przetrzymywanie książek ponad termin Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Pobranie opłat za przetrzymywanie książek jest obowiązkowe i nie podlega umorzeniu. Umorzenie opłat może nastąpić, jeżeli przetrzymanie książek nastąpiło z przyczyn niezależnych od czytelnika.
5. Jeżeli czytelnik, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

8. Przepisy porządkowe

1. Wierzchnie okrycie, teczki, plecaki i duże torby należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
2. W Bibliotece obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, napojów alkoholowych, wprowadzania zwierząt i korzystania z telefonów komórkowych.
3. Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z Biblioteki.
9. Przepisy końcowe

1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania do zawartych w nim postanowień.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
3. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

Załączniki:
1. Cennik usług bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach.
2. Regulamin korzystania z czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach.
3. Regulamin korzystania z czytelni internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach.
4. RODO Klauzula informacyjna.