Iwona/ 13 listopada, 2014/ Archiwum, Imprezy dla dzieci, Ogólne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna dla dzieci i młodzieży „Plastuś”

 

Temat prac konkursowych brzmi:

Choinka, moje świąteczne drzewko”

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 9 lat.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Na papierze typu brystol, w formacie A3.
 3. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.
 4. Na Konkurs można zgłaszać wyłącznie prace własne, nigdzie wcześniej nie opublikowane.
 5. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg wzoru:Imię, nazwisko

  Wiek, Telefon kontaktowy

  adres

  Imię, nazwisko opiekuna

 6. Prace należy składać do 10 grudnia 2014 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 5 „Plastuś”,
 7. ul. Żeromskiego 8
 8. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela MBP „Plastuś”

  tel. 41 274 61 81

 9. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

 10. Jury pod uwagę weźmie:

 • umiejętność doboru tematu pracy,

 • samodzielność

 • jakość wykonania,

 • oryginalność.

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej
 3. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu wręczania nagród
 4. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej
 5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
 7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
 9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 10. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy.
 11. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac.
 12. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
 2. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 3. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
 4. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.