Fundacja ORANGE

 

 

powołana przez Telekomunikację Polską i Orange jest realizatorem działań o charakterze społecznym, edukacyjnym i charytatywnym.
Włącza się w ważne społecznie inicjatywy, finansuje
i współfinansuje programy i projekty z zakresu edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i wolontariatu, a także działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży. Realizuje zarówno projekty autorskie, jak i współpracuje w tym zakresie z polskimi i międzynarodowymi instytucjami społecznymi.

Towarzystwo Przyjaciół Starachowic

www.tps.starachowice.pl

Towarzystwo Przyjaciół Starachowic powstało 19 września 1978 r. Pomysłodawcą utworzenia stowarzyszenia był Franciszek Bródka. W 1979 r. TPS uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w Urzędzie Miejskim. Przy Zarządzie TPS powstawało wiele różnych zespołów problemowych. Obecnie istnieją zespoły : do spraw wydawniczych, patronatu nad zabytkami (współpraca z Muzeum Przyrody i Techniki), współpracy ze szkołami i młodzieżą – organizacji Turniejów Wiedzy o Mieście i Regionie.

Głównymi celami działalności są :

 • szeroka popularyzacja wiedzy o mieście, jego historii, dorobku gospodarczym i kulturalnym,
 • inspirowanie inicjatyw społeczno-kulturalnych,
 • integracja środowiska.

Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszą się corocznie organizowane – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – Turnieje Wiedzy o Starachowicach, a obecnie także o regionie.
Najbardziej znanymi i lubianymi imprezami TPS stały się „Wieczory Starachowickie”, w czasie których prezentowany jest dorobek kulturalny mieszkańców. Wśród nich m.in. – wieczory autorskie organizowane w Czytelni MBP.
Znaczący dorobek TPS to wydawnictwa – głównie historyczne o mieście i regionie – wydawane w formie „Zeszytów Starachowickich” oraz szereg innych publikacji książkowych.

Fundacja Kultury „Radostowa” w Starachowicach

www.radosto.free.ngo.pl

Fundacja Kultury Regionalnej „Radostowa” została zarejestrowana w 1991 r.. Nazwą nawiązuje do tradycji Żeromskiego w regionie świętokrzyskim.

Głównym celem statutowym „Radostowej” jest animowanie i promowanie twórczości artystycznej, zwłaszcza literackiej. Zasięgiem działalności obejmuje cały kraj, choć szczególnie bliski jest jej region świętokrzyski.

Formy działalności Fundacji ‚RADOSTOWA’

1. Organizowanie okazjonalnych imprez artystycznych (wystawy, koncerty, konkursy, plenery, rajdy, spotkania literackie).

2. Organizowanie bądź współorganizowanie cyklicznych imprez artystycznych:

a) Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Leopolda Staffa (marzec – październik),
b) Rajdu Literackiego „Śladami Pisarzy Ziemi Świętokrzyskiej ” (lipiec, wrzesień),
c) Salony Literackie (co kwartał).

3. Prowadzenia działalności wydawniczej:

a) Wydawanie miesięcznika społeczno kulturalno literackiego „Radostowa” (od 1997 r.),
b) Prowadzenie Oficyny Wydawniczej „Radostowa” (od 1998 r.),

Starachowickie Centrum Kultury

www.sck.org.pl

Starachowickie Centrum Kultury utworzone zostało 28 listopada 1995 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/13/95. Przedmiotem działania Starachowickiego Centrum Kultury jest realizacja obowiązkowych zadań Gminy Starachowice w zakresie upowszechniania kultury i sztuki.

SCK prowadzi działalność zgodnie z kierunkami rozwoju kultury i sztuki określonymi przez Radę Miejską. Centrum prowadzi także impresariat artystyczny oraz organizuje imprezy dochodowe i zlecone.

Podstawowym celem działalności SCK jest realizowanie zadań Gminy Starachowice w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, w tym SCK prowadzi:

Teatr Muzyczny „Nad Kamienną” ; Studio Taneczne „TAKT” ; Zespół Tańca i Inscenizacji „PLEJADA” ; Szkółka Rzeźbiarska ; Studio Muzyczne ; Orkiestra Dęta ; Teatrzyk Lalki i Aktora „SMERFY” ; Zespół Estradowy „WIARUSY”.

SCK jest również organizatorem cyklicznych imprez i akcji promujących miasto a także edukujących kulturalnie dzieci i młodzież.

 

Starachowickie Towarzystwo Fotograficzne

www.stofot.pl

Celem Starachowickiego Towarzystwa Fotograficznego jest:

 1. Rozwijanie wiedzy i umiejętności fotograficznych wśród swych członków.
 2. Wszechstronny rozwój artystyczny członków stowarzyszenia.
 3. Propagowanie fotografii we wszystkich jej formach.

Cel swój stowarzyszenie osiąga przez:

 1. współpracę z władzami państwowymi, samorządami terytorialnymi, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami społecznymi i organizacjami młodzieżowymi,
 2. współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami i kołami fotograficznymi o podobnych celach i zadaniach,
 3. organizowanie konkursów i wystaw fotograficznych obrazujących osiągnięcia swoich członków oraz prezentację twórczości fotograficznej regionalnej, krajowej i zagranicznej,
 4. organizowanie odczytów, plenerów, zebrań dyskusyjnych, pokazów prac, kursów szkoleniowych w zakresie fotografii, historii sztuki i estetyki,
 5. udział w imprezach szkoleniowych i twórczych, organizowanych przez inne ośrodki w kraju i za granicą.

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury

Początki ruchu Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury sięgają września 1980 roku, kiedy to – wkrótce po podpisaniu Porozumień Gdańskich – w Warszawie zebrał się Komitet Założycielski Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury

Od początku swojego istnienia RSTK był ruchem społeczno- kulturalnym, skupiającym twórców nieprofesjonalnych, głównie ze środowisk pracowniczych. W Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Starachowicach, jak w wielu innych powstała sekcja literacka i plastyczna. Swoją działalność prowadzi również grupa fotografików.